Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2021

 1. De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) en voor zo ver mogelijk de bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).
 2. De wedstrijden worden gehouden op de Bosbaan te Amstelveen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde acht-ploegenbaan over 2000 meter.
 3. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000 meter op een 6-ploegenbaan.
 4. Wedstrijdleiding: dhr. J.M.A. de Bruijn & mej. J. Tiemersma – e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl
  Hoofd van de Jury: B.A.J. Witte
  Veiligheidscoördinator: M. Polack
 5. Inschrijven is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving via het KNRB inschrijfprogramma. Er geldt een maximum aantal inschrijvingen per veld. Dit maximum staat vermeld in de opmerkingen van het betreffende veld
 6. Dubbel starten wordt niet gefaciliteerd en is op eigen risico. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een roeier voor meerdere velden is ingeschreven en dit problemen veroorzaakt, kunnen deze inschrijvingen geweigerd worden.
 7. Gezien de beperkte capaciteit op de Bosbaan wegens de Corona-maatregelen en mede gelet op art. 32.7 van het RvR, kan de wedstrijdorganisatie niet garanderen dat alle ploegen die zich inschrijven ook kunnen starten. Indien het maximum aantal inschrijvingen van een veld wordt overschreden, zoals beschreven in het KNRB Inschrijfprogramma, wordt er geloot door de wedstrijdleiding.
 8. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concept tijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concept tijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. In het geval van time trials worden alle bijschrijvingen geaccepteerd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om omwille van het tijdschema bijschrijvingen alsnog te weigeren. Na aanvang van de lotingsvergadering (donderdag 15 juli, 20.00 uur) worden bijschrijvingen alleen geaccepteerd na toestemming van de wedstrijdleiding en een schriftelijk akkoord van alle deelnemende verenigingen in het veld.
 9. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen zijn toegestaan tot 11 juli, 18.00 uur. Het aanvragen van een veld kan vanaf 4 inschrijvingen. De wedstrijdleiding beslist of het veld wordt uitgeschreven.
 10. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen, met uitzondering van aangevraagde velden zoals bedoelt in het lid hierboven: deze worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen.
 11. Dubbel bootgebruik geschiedt op eigen risico en wordt niet door de wedstrijdleiding gefaciliteerd.
 12. Loting vindt plaats op 15 juli om 20.00 uur. De loting wordt omstreeks 22.00 uur gepubliceerd.
 13. Het verschuldigde inschrijfgeld staat vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma. Betalen vóór vrijdag 16 juli 2021, 18:00 uur op NL29INGB0000646100 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. ARB 2021 en verenigingsnaam.
 14. Bij terugtrekking na de sluiting van de inschrijvingen blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Op terugtrekking na loting staat een boete, de hoogte van het verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR Art. 31. Wanneer men zich daarbij beroept op een acuut ziektegeval, dient een schriftelijke medische verklaring van een arts te worden overlegd om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van deze boete (uiterlijk binnen 2 weken na de laatste wedstrijddag).
 15. Voor velden met 6 of minder ploegen vindt een directe finale plaats. Voor velden met meer dan 8 inschrijvingen worden A- en B-finales uitgeschreven.
 16. Finale-indeling conform artikel 35.7 van het RvR (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Zolang geen fairnessprotocol wordt toegepast wordt bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden. Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven.
 17. Specifieke bepalingen voor Junioren-velden

 18. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een ARB-blik.
 19. De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden. Indien het bestuur van de KNRB besluit een ranking aan te leveren, zal deze ranking worden gehanteerd boven de streeftijden.
 20. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een prognose tijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.
 21. Jun16 8+ en Jun18 8+ velden worden samengevoegd bij te weinig inschrijvingen en niet geannuleerd.
 22. Aansprakelijkheid & privacy

 23. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden
 24. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 25. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De Amsterdamsche Roeibond werkt samen met Time-Team Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en de sociale mediakanalen te ontsluiten.
 26. Aanvullende bepalingen ten aanzien van de corona-maatregelen

 27. Conform de dispensatie gegeven op RvR art. 41.1 hoeven niet alle lichte roeiers en roeisters gewogen te worden voor een race. Roeiers worden steekproefgewijs gewogen.
  1. Selectie voor een steekproef zal plaatsvinden op basis van loting.
  2. De weegloting wordt openbaar gemaakt bij aanvang van de start van de weging voor het desbetreffende veld. Deze zal online gepubliceerd worden.
 28. Conform de dispensatie gegeven op RvR art. 41.5 hoeven niet alle stuurlieden gewogen te worden voor een race. Stuurlieden worden steekproefgewijs gewogen.
  1. Selectie voor een steekproef zal plaatsvinden op basis van loting.
  2. De weegloting wordt openbaar gemaakt bij aanvang van de start van de weging voor het desbetreffende veld. Deze zal online gepubliceerd worden.
  3. De verplichting te voldoen aan het minimumgewicht blijft onverminderd in stand. Indien de controlecommissie het vermoeden heeft dat stuurlieden inclusief ballast, niet aan het minimumgewicht voldoen, dan is zij bevoegd om een controleweging uit te voeren. In afwijking van RvR art. 39.6 omvat de controleweging dan de stuur, inclusief de ballast.
 29. Conform de dispensatie gegeven op RvR art. 76.3 en 78.1 is de termijn voor het indienen van een protest of bezwaar ingekort waar nodig. Let op: protesten dienen nog steeds direct bij de finish kenbaar te worden gemaakt door middel van het opsteken van een hand.
  1. In het geval van overmacht of protest tegen de vastgestelde uitslag mogen protesten over gebeurtenissen tijdens de voorronde(s) tot uiterlijk 15 minuten na de laatste finish van het betreffende veld worden ingediend.
  2. Bezwaren ten aanzien van de protesten genoemd in het vorige punt kunnen uiterlijk tot 15 minuten na afhandeling van het protest bekend gemaakt worden bij het Hoofd van de Jury.
  3. Na de laatste ronde kunnen deelnemers tot uiterlijk 1 uur na de laatste finish van het betreffende veld protest of bezwaar indienen.
  4. Indien het protest of bezwaar niet mondeling over kan worden gebracht, dient het bezwaar gericht te worden aan wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl.
  5. Bij bestuursbesluit conform RvR art. 34.5 is besloten bij juniorenvelden voor skiffs worden in plaats van heats voorwedstrijden uitgeschreven.

Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom